Skip to content

Attālā izpēte

Lāzerskenēšana

Uzņēmums piedāvā augsta precizitātes zemes reljefa un veģetācijas virsmas modeļu izstrādi, kas balstīti uz datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšnas palīdzību. Tehnoloģija izmanto jaudīgas lāzerskenēšanas iekārtas (Light Detection And Ranging – LiDAR), kas ievāc trīsdimensiju datus par zemes reljefu, kā arī par uz zemes esošo objektu formu. Gala produktiem, kas iegūti lāzerskenēšanas datu apstrādes procesā, ir plašs pielietojums:

 • topogrāfijas kartēšana;
 • apbūvēto teritoriju kartēšana un vizualizācija;
 • teritoriālplānošana;
 • vides un dabas apsaimniekošana (tajā skaitā monitorings);
 • infrastruktūras objektu apsekošana (piemēram, elektropārvades līnijas, cauruļvadi u.c.);
 • derīgo izrakteņu ieguves vietu monitorings;
 • dabas katastrofu seku modelēšana (piemēram, plūdu modelēšana);
 • transporta infrastruktūras objektu apsekošana (piemēram, dzelzceļu un autoceļu stāvokļa novērtējums);
 • informācija būvdarbu plānošanai;
 • lauksaimniecības platību kontrolei;
 • meža apsaimniekošanas vajadzībām;
 • ģeoloģijai, hidroloģijai un augsnes zinātnei;
 • arheoloģijā

kā arī citās jomās, kurās nepieciešama ģeotelpiska informācija

Digitālo reljefa modeļu (DTM), digitālo virsmas modeļu (DSM) un normalizēto digitālo virsmas modeļu (nDSM) izgatavošana.

Digitālā reljefa modeļa izgatavošanai tiek izmantoti dati, kas ievākti ar lāzerskenēšanas tehnoloģijām un apstrādāti ar specializētu programmatūru, lai vizualizētu zemes reljefu bez objektiem (piemēram, būvēm, atsevišķiem kokiem vai mežaudzēm), kas atrodas uz zemes virsmas. DTM izveidei tiek izdalīti lāzerskenēšanas dati (punkti), kas atstarojušies no zemes reljefa vai iespējami tuvu tam. Normalizētais digitālais virsmas modelis attēlo uz zemes esošo objektu (būvju, koku u.c. objektu) virsmas klājumu bez zemes reljefa ietekmes.

Digitālais virsmas modelis vizualizē uz zems esošo objektu virsmas klājumu (būves, veģetāciju u.tml.) kombinācijā ar zemes reljefa virsmu.

Normalizētais digitālais virsmas modelis attēlo uz zemes esošo objektu (būvju, koku u.c. objektu) virsmas klājumu bez zemes reljefa ietekmes.

Mežierīcība

Vides izpēte un modelēšana

Speciālie aviācijas darbi

 • Aerofotografēšana, teritorijas lāzerskenēšana
 • Patrulēšana vides aizsardzības vajadzībām
 • Mežu monitorings
 • Meža zvēru vakcinēšana
 • u.c.

Aviācijas darbos tiek iesaistīti uzņēmumam piederošie lidaparāti: BN2T-4S, Cessna 404 Titan, Cessna FR172E, Cessna 172F